Disclaimer

Doeleinden website
Op de website kunt u informatie inwinnen en inschrijven voor deelname aan een evenement of iets soortgelijks georganiseerd door Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer op diverse locaties. Het kantoor is gevestigd aan de Scharwoudestraat 30, 5045 LN te Tilburg.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website www.mogenwijwatvragenboer.nl, www.mwwvb.nl of www.farmermeets.nl. (in het vervolg ‘de site’). Wij adviseren u deze voorwaarden aandachtig te lezen. Als u deze site bezoekt, accepteert u daarmee onze voorwaarden. Deze site is eigendom van Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer en wordt beheerd medewerkers van de stichting of een extern ingehuurd bedrijf.

Op de inhoud van de site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust copyright. De inhoud van de site is bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, eventuele koppelingen uitgesloten.

Een bezoeker/ster van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer (ook niet via een eigen netwerk).

Aansprakelijkheid
Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. We zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De informatie op de site (waaronder deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

PRIVACY

Wat doen wij met de informatie die u ons geeft?
Gegevens, tips en ideeën die u aan ons toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch formulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer vrijelijk en zonder uw toestemming gebruikt of gereproduceerd worden. Alle gegevens die u naar Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

De informatie die u opgeeft, zoals uw e-mailadres, postadres en socio-demografische gegevens worden door ons verzameld en gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden voor intern gebruik.

Foto’s
Tijdens evenementen en/of activiteiten op en van Mogen Wij Wat Vragen Boer kunnen foto’s gemaakt worden van deelnemers door vrijwilligers (of extern ingehuurde personen) van de stichting. De sfeerfoto’s worden gemaakt voor intern gebruik met het doel de evenementen c.q. activiteiten van Mogen Wij Wat Vragen Boer te promoten via onze eigen website, posters, folders en flyers. Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer heeft geen winstoogmerk en gebruikt het beeldmateriaal alleen voor promotionele niet-commerciële doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw beeltenis, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

Verstrekking aan derden
Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@mwwvb.nl. Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid van Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer kunt u een e-mail sturen naar genoemd e-mailadres.

Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554). Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer
Statutair gevestigd Kantoor
Naardenstraat 51 Scharwoudestraat 30
5045 MJ Tilburg 5035 LN Tilburg
Tel. (013) 822 71 11 Tel. (013) 822 71 11
www.MWWVB.nl www.MogenWijWatVragenBoer.nl

Onderdeel Farmer meets Consumer
Farmer meets Consumer is een handelsnaam onderdeel van stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer. Met deze handelsnaam worden geen commerciële activiteiten beaamd.
Heeft u vragen omtrent dit onderdeel dan kunt u contact opnemen middels bovenstaande gegevens of middels het e-mail adres info@mwwvb.nl.